Pretraga sajta

Budzet 2015 Subvencije za poljoprivredu Zaštita životne sredine Vodič za investitore Greenfield lokacije Objedinjena procedura_urb Elektronske dozvole PPOP BNR JKP Sava_lat JKP "Vodovod i kanalizacija" Pećinci

VODIČ ZA INVESTITORE

VODIČ ZA INVESTITORE

INFORMATOR O DOBIJANJU GRAĐEVINSKIH DOZVOLA

Procedura pribavljanja neophodnih dozvola u postupku izgradnje (ili dogradnje i nadgradnje) nekog objekta regulisana je Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/09 ....132/14 i 145/14) i Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure („Sl.glasnik RS“, br. 22/15 i 89/15).

PRIKAZ PROCEDURE

A) LOKACIJSKI USLOVI

Lokacijski uslovi su javna isprava koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na kat.parceli koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu i sadrži sve uslove za izradu tehničke dokumentacije, a izdaju se za izgradnju i dogradnju objekata za koje se izdaje građevinska dozvola, kao i za objekte koji se priključuju na komunalnu i drugu infrastrukturu

 1. ZAHTEV (obrazac zahteva se nalazi na zvaničnom sajtu Opštine),
 2. IDEJNO REŠENJE (izrađeno u skladu sa pravilnikom o sadržini tehničke dokumentacije),
 3. DOKAZ O PLAĆENOJ ADMINISTRATIVNOJ TAKSI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA (visina takse zavisi od površine objekta i sastavni je deo obrasca zahteva),
 4. GEODETSKI SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI SAMO ZA GRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U REGULACIJI POSTOJEĆE ULICE

Nakon podnetog urednog zahteva, nadležni organ proverava ispunjenost formalnih uslova za postupanje i ako su formalni uslovi ispunjeni po službenoj dužnosti PRIBAVLJA SLEDEĆU DOKUMENTACIJU OD NADLEŽNE SLUŽBE ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI:

 1. KOPIJU PLANA KAT.PARCELE, u digitalnoj i analognoj formi
 2. IZVOD IZ KATASTRA VODOVA, u digitalnoj i analognoj formi
 3. PODATKE O POVRŠINI PARCELE

Ako se lokacijski uslovi mogu utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno separat nadležni organ izdaje lokacijske uslove u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahteva.

Ako se lokacijski uslovi ne mogu izdati uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ je dužan da u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahteva:

 • Obavesti podnosioca zahteva o visini stvarnih troškova za pribavljanje uslova od imalaca javnih ovlašćenja uz nalog da izvrši uplatu tih troškova pre preuzimanja lokacijskih uslova.
 • Prosledi imaocima javnih ovlašćenja čije uslove za projektovanje i priključenje treba da pribavi zahtev za izdavanje tih uslova, koji su dužni da najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva dostave tražene uslove nadležnom organu.

Lokacijski uslovu važe 12 meseci ili do isteka važenja građevinske dozvole izdate u skladu sa tim uslovima.
Podnosilac zahteva može izjaviti prigovor Opštinskom veću preko nadležnog organa u roku od 3 dana od dana prijema lokacijskih uslova.

B) GRAĐEVINSKA DOZVOLA

 1. ZAHTEV (obrazac zahteva se nalazi na zvaničnom sajtu Opštine)
 2. IZVOD IZ PROJEKTA za građevinsku dozvolu izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije,
 3. PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije u elektronskoj formi kao i onoliko primeraka u papirnoj formi koliko podnosilac zahteva želi da mu nadležni organ overi i vrati prilikom izdavanja građevinske dozvole,
 4. DOKAZ o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja,
 5. DOKAZ o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objekta u smislu Zakona, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno zakonom,
 6. UGOVOR između investitora i finansijera ako postoji,
 7. UGOVOR između investitora i imaoca javnih ovlašćenja, odnosno DRUGI DOKAZ o obezbeđivanju nedostajuće infrastrukture ako je to uslov za izdavanje građevinske dozvole predviđen lokacijskim uslovima,
 8. Energetsku dozvolu izdatu u skladu sa posebnim zakonom za izgradnju energetskih objekata za koje postoji obaveza pribavljanja energetske dozvole,
 9. SAGLASNOST preostalih suvlasnika overena u skladu sa zakonom ako se gradi ili se izvode radovi na građevinskom zemljištu ili objektu koji je u suvlasništvu više lica,
 10. UGOVOR sa vlasnikom objekta odnosno vlasnicima posebnih delova objekta zaključen u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadziđivanje odnosno pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni odnosno poslovni prostor ako se vrši takva vrsta radova,
 11. USLOVI za projektovanje i priključenje objekata na distributivni sistem el.energije ili prirodnog gasa u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika, a nisu sadržani u lokacijskim uslovima,
 12. DOKAZ da je plaćena promena namene zemljišta iz poljoprivrednog tj. šumskog zemljišta u građevinsko zemljište, ako se radi o zemljištu za koje je propisano plaćanje promene zemljišta,
 13. IZJAŠNJENJE podnosioca zahteva o načinu plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta.
  Nakon podnetog urednog zahteva, nadležni organ proverava ispunjenost formalnih uslova za postupanje i ako su formalni uslovi ispunjeni po službenoj dužnosti PRIBAVLJA OD NADLEŽNE SLUŽBE ZA KATASTAR IZVOD IZ LISTA NEPOKRETNOSTI I IZDAJE REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI U ROKU OD 5 RADNIH DANA OD DANA PODNOŠENJA ZAHTEVA I DOSTAVLJA JE PODNOSIOCU ZAHTEVA U ROKU OD 3 DANA OD DANA DONOŠENJA.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem odnosno sa izvođenjem radova u roku od 2 godine od dana pravosnažnosti rešenja, odnosno ako se u roku od 5 godina od dana pravosnažnosti građevinske dozvole ne izda upotrebna dozvola.

* Ukoliko su ispunjeni svi prethodni uslovi građevinska dozvola izdaje se u roku od mesec dana.

V) PRIJAVA RADOVA

PRIJAVA RADOVA vrši se najkasnije 8 dana pre početka izvođenja radova. Uz prijavu radova podnosi se DOKAZ O REGULISANJU OBAVEZA U POGLEDU DOPRINOSA za uređivanje građevinskog zemljišta i DOKAZ O PLAĆENOJ ADMINISTRATIVNOJ TAKSI. Prijava radova sadrži datum početka i rok završetka građenja. Nadležni organ izdaje POTVRDU O PRIJAVI RADOVA bez odlaganja.


G) UPOTREBNA DOZVOLA

 1. ZAHTEV (obrazac zahteva nalazi se na zvaničnom sajtu Opštine)
 2. PROJEKAT ZA IZVOĐENJE sa potvrdom i overom investitora, stručnog nadzora i izvođača radova da je izvedeno stanje jednako projektovanom, odnosno PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA ukoliko je u toku građenja odstupljeno od projekta za izvođenje,
 3. IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED OBJEKTA kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu sa predlogom za izdavanje upotrebne dozvole,
 4. DOKAZ O PLAĆENOJ ADMINISTRATIVNOJ TAKSI
 5. SERTIFIKAT O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA OBJEKTA ako je to propisano za tu vrstu objekta,
 6. ELABORAT GEODETSKIH RADOVA za izvedeni objekat i posebne delove objekta,
 7. ELABORAT GEODETSKIH RADOVA za podzemne instalacije.
  Nadležni organ izdaje rešenjem upotrebnu dozvolu u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva., i dostavlja rešenje podnosiocu zahteva u roku od 3 dana od dana donošenja.


D) UPIS PRAVA SVOJINE

U roku od 5 dana od dana pravosnažnosti upotrebne dozvole nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra:

 1. UPOTREBNU DOZVOLU,
 2. ELABORAT GEODETSKIH RADOVA za izvedeni objekat i posebne delove objekta,
 3. ELABORAT GEODETSKIH RADOVA za podzemne instalacije.
  Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra u roku od 7 dana od dana dostavljanja navedene dokumentacije donosi rešenje kojim vrši upis prava svojine na objektu u skladu sa upotrebnom dozvolom.