Pretraga sajta

Budzet 2015 Subvencije za poljoprivredu Zaštita životne sredine Vodič za investitore Greenfield lokacije Objedinjena procedura_urb Elektronske dozvole PPOP BNR JKP Sava_lat JKP "Vodovod i kanalizacija" Pećinci

JAVNI OGLASI

Javni poziv

za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko – arhitektonske razrade za građevinsku parcelu k.p. br. 1452/3 k.o. Pećinci za izgradnju poslovnog objekta

Raspisuje: Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum raspisivanja: 27.07.2016. godine; Prezentacija traje: do 03.08.2016. godine;

Javni poziv

za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2017. godinu

Raspisuje: predsednica opštine Pećinci; Datum objave: 30.06.2016. godine; Rok za dostavljanje dokumentacije: 30.10.2016. godine

JAVNI POZIV

OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci JP"; Datum: 22.04.2016. godine;

Oglas

OGLAS

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme u svrhu zabavnog sadržaja za decu

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci JP"; Datum objavljivanja: 20.04.2016. godine;

Oglas

Uvid

u jedinstveni birački spisak radi vršenja promena (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) – izbori za poslanike u Skupštini AP Vojvodine

Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum: 23.03.2016. godine; Rok: 08.04.2016. godine

Obaveštenje

JAVNI POZIV

za prezentaciju Urbanističkog projekta – Urbanističko arhitektonsko rešenje za izgradnju poslovnog objekta na K.P. br. 1686/7 k.o. Pećinci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 16.03.2016. godine; Prezentacija traje: od 17.03.2016. do 23.03.2016.

JAVNI POZIV

OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci JP"; Datum objavljivanja: 13.03.2016. godine;

Oglas

OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci JP"; Datum objavljivanja: 13.03.2016. godine;

Oglas

RANI JAVNI UVID

POVODOM IZRADE PLANA DETALjNE REGULACIJE BLOKA 5-2 U RADNOJ ZONI „JUG“ U K.O. PEĆINCI (sa odvajanjem putnog koridora)

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum objave: 10.03.2016. godine; Javni uvid traje od 14. do 28.03.2016. godine

Javni poziv

Uvid

u jedinstveni birački spisak radi vršenja promena (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka)

Opštinska uprava Opštine Pećinci; Datum: 05.03.2016. godine; Rok: 08.04.2016. godine

Obaveštenje

JAVNI POZIV

NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2016. GODINI

Raspisuje: Nacionalna služba za zapošljavanje; Rok: 18.04.2016.

Javni poziv

Zahtev za biznis planom

OBAVEŠTENJE

O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga od strane zainteresovane javnosti je 01.03.2016.

Obaveštenje

JAVNI POZIV

za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica u Vojvodini kroz dohodovne aktivnosti porodica

Raspisuje: Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima; Javni poziv je otvoren do 01.03.2016. godine;

OGLAS

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme radi pastavljanja manjih montažnih objekata – kioska u mestu Pećinci

Raspisuje: Nadzorni odbor JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Datum objavljivanja: 22.01.2016. godine; Rok: do 22.02.2016. u 12 časova

Tekst oglasa

Šematski prikaz lokacije

JAVNI POZIV 55-56-2/2015-IV

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći na teritoriji opštine Pećinci

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika pomoći; Datum objavljivanja: 04.01.2016. godine; Rok za podnošenje prijava: 18.02.2016. godine

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine;

Javni oglas

J A V N I P O Z I V

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA DEO KATASTARSKE PARCELE BR. 1146 KO DEČ

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Javni uvid će biti održan od 23.12. do 30.12.2015. godine, svakog radnog dana od 9 do 13 časova

Javni oglas

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za upravljanje otpadom na teritoriji opštine Pećinci

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17.12.2015. godine pismeno na pomenutu adresu nadležnog organa: ili elektronski na email branislav.maksimovic@pecinci.org

Obaveštenje

Oglas

za davanje u zakup javne površine na određeno vreme radi postavljanja manjih montažnih objekata - kioska u mestu Šimanovci

Raspisuje: Nadzorni odbor JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Datum objavljivanja: 01.12.2015. godine; Rok: do 30.12.2015. u 10 časova

Oglas

JAVNI POZIV broj 55-53-4/2015-IV

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 14 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji opštine Pećinci

Raspisuje: Komisija; Rok za dostavljanje prijava: 31.12.2015. godine

Javni oglas

Obrazac za prijavljivanje

Izjava

Oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisuje: predsednica opštine Pećinci; Datum objave: 25.11.2015. godine; Rok za dostavljanje prijava za učešće na licitaciji: 07.12.2015. do 12.00 časova.

Oglas

RANI JAVNI UVID

povodom izrade Plana detaljne regulacije Arheološkog lokaliteta "Tvrđava Kupinik"

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Pećinci; Datum objave: 09.11.2015. godine; Javni uvid traje od 16. do 30.11.2015. godine

JAVNI OGLAS

Ponovni javni uvid u nacrt Plana generalne regulacije naselja Šimanovci i u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 23.10.2015. godine; Javni uvid će biti održan od 24.10.2015. do 07.11.2015. godine, svakog radnog dana od 09 do 14 časova.

OGLAS

OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci - k.p. 1147/7 ko Deč

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Rok: 26.11.2015. godine u 12 časova

OGLAS

J A V N I P O Z I V

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P. BR. 1746/45 K.O. ŠIMANOVCI ZA DOGRADNJU POSLOVNO-SKLADIŠNOG PROIZVODNOG KOMPLEKSA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Javni uvid će biti održan od 15.10.2015. do 22.10.2015. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Oglas

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU PAKETA POMOĆI U HRANI ZA NAJUGROŽENIJA DOMAĆINSTVA IZBEGLICA I IRL NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI

Raspisuje: Komisija; Rok za dostavljanje prijava: 05.10.2015. do 16.10.2015. godine

OGLAS

ZAHTEV

Javna rasprava

Nacrta Odluke o opštinskim administrativnim taksama

Na osnovu člana 38. Statuta opštine Pećinci („Službeni list opština Srema“ broj 29/08 i 38/09) otvara se javna rasprava u vezi Nacrta Odluke o opštinskim administrativnim taksama koja će se održati u periodu od 18.09.2015. do 25.09.2015. godine, a po okončanju javne rasprave Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove sačiniće konačnu verziju Nacrta Odluke i uputiti je na dalje razmatranje i usvajanje.

Primedbe i sugestije na nacrt ove odluke možete podneti na mejl adresu nacelnik.ou@pecinci.org ili putem pisarnice Opštinske uprava Opštine Pećinci, Slobodana Bajića broj 5, 22410 Pećinci, sa naznakom:

JAVNA RASPRAVA
ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Primedbe i sugestije koje pristignu nakon gore naznačenog roka neće se uvažiti.

NACRT ODLUKE

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PRUŽANJE NOVČANE HUMANITARNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA IZBEGLIH I INTERNO RASELJENIH LICA SA BORAVIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI

Raspisuje: Komisija; Rok za dostavljanje prijava: 16.09.2015. do 02.10.2015. godine

Oglas

Zahtev

Konačna lista korisnika

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI U VIDU DODELE DRVA ZA OGREV SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA IZBEGLIH I INTERNO RASELJENIH LICA SA BORAVIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI

Raspisuje: Komisija; Rok za dostavljanje prijava: 16.09.2015. do 02.10.2015. godine

Oglas

Zahtev

Konačna lista korisnika

OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.p. 601/1 ko Obrež u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Rok: 26.10.2015. godine u 12 časova

OGLAS

OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci - k.p. 551/47 ko Šimanovci

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Rok: 26.10.2015. godine u 12 časova

OGLAS

OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta na k.p. 1299/5 ko Donji Tovarnik u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Rok: 26.10.2015. godine u 12 časova

OGLAS

OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci - k.p. 1147/7 ko Deč

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Rok: 26.10.2015. godine u 12 časova

OGLAS

JAVNI OGLAS

Javni uvid u nacrt Plana generalne regulacije naselja Šimanovci i u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naselja Šimanovci

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 25.08.2015. godine; Javni uvid će biti održan od 26.08.2015. do 25.09.2015. godine, svakog radnog dana od 09 do 14 časova.

OGLAS

Javni poziv 320-30/2015-III

za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Pećinci za 2016. godini

Raspisuje: Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Pećinci; Datum objave: 29.07.2015. godine; Rok za podnošenje zahteva: 30.10.2015. godine;

JAVNI POZIV broj 55-26-3/2015-IV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE PORODICA IZBEGLICA, KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI

Raspisuje: Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dohodovne aktivnosti; Datum objave: 17.07.2015. godine; Rok za dostavljanje prijava: 17.08.2015. godine

Javni poziv

Izjava

Obrazac

Predlog liste korisnika

JAVNI OGLAS

O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U PEĆINCIMA

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 14.07.2015. godine;

Tekst javnog oglasa

JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKA RAZRADA IZGRADNJE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA na k.p.br. 1696/17 k.o. Pećinci u Pećincima

Raspisuje: Opštinska uprava Opštine Pećinci - Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum objave: 07.07.2015. godine; Termin: od 15.07.2015. do 22.07.2015. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova

Javni poziv

PONOVLJENI OGLAS

O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U BRESTAČU- TREĆI RASPIS

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 06.07.2015. godine;

Tekst javnog oglasa

OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U PEĆINCIMA (2)

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 19.06.2015. godine;

Tekst javnog oglasa

OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U PEĆINCIMA (1)

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 19.06.2015. godine;

Tekst javnog oglasa

PONOVLJENI OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U BRESTAČU

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 19.06.2015. godine;

Tekst javnog oglasa

PONOVLJENI OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U KARLOVČIĆU

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 19.06.2015. godine;

Tekst javnog oglasa

OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U KARLOVČIĆU (2)

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 25.05.2015. godine;

Tekst javnog oglasa

OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U KARLOVČIĆU

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 25.05.2015. godine;

Tekst javnog oglasa

OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U BRESTAČU

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 25.05.2015. godine;

Tekst javnog oglasa

J A V N I P O Z I V

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P. BR. 1452/3 K.O. PEĆINCI ZA IZGRADNJU POSLOVNO – MAGACINSKOG OBJEKTA

Tekst javnog oglasa

OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: Direkcija za izgradnju opštine Pećinci; Datum: 19.05.2015. godine;

Tekst javnog oglasa

Javni poziv

Za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu u cilju poboljšanja uslova stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Pećinci

Raspisuje: Komisija; Datum objave: 08.05.2015. godine; Rok: 29.05.2015. godine.

Javni poziv

Izjava

Obrazac prijave 1. strana

Obrazac prijave 2. strana

Obrazac prijave 3. strana

Konačna lista reda prvenstva

OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Datum objave: 20.03.2015. godine; Rok: 20.05.2015. godine godine do 12 časova.

Oglas

Javni uvid

OBAVEŠTENJE O PRIJEMU ZAHTEVA IZDAVANJE INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA

Raspisuje: Opštinska uprava opštine Pećinci; Datum objave: 09.04.2015. godine; Rok: 24.04.2015. godine.

Oglas

JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P.BR. 558/14 K.O. ŠIMANOVCI ZA IZGRADNJU POSLOVNOG KOMPLEKSA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 02.03.2015. godine; Javna prezentacija Urbanističkog projekta će biti održana od 06. 03. 2015. do 13.03.2015. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

JAVNI OGLAS

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKE RAZRADE ZA GRAĐEVINSKU PARCELU K.P.BR. 548/11 K.O. ŠIMANOVCI ZA IZGRADNJU POSLOVNOG KOMPLEKSA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 05.02.2015. godine; Javna prezentacija Urbanističkog projekta će biti održana od 14. 02. 2015. do 21.02.2015. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova

OBAVEŠTENJE

o podnetom zahtevu o potrebi procene uticaja

Objavljuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Pećinci; Nosilac projekta: „BOMETAL“ d.o.o. Nova Pazova, Despota Stefana 109; Predmetni projekat je Poslovno proizvodni objekat-proizvodnja vezivnih elemenata u mašinstvu

Tekst obaveštenja

JAVNI OGLAS

ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO REŠENJE UREĐENJA ZELENE PIJACE na k.p. br. 672 i 674 u PEĆINCIMA

Raspisuje: Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine; Datum raspisivanja: 03.02.2015. godine; Javna prezentacija će biti održana od 12.02.2015. do 19.02.2015. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

OGLAS

za prodaju putem javnog nadmetanja radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Pećinci

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Datum objave: 30.01.2015. godine; Rok: 04.03.2015. godine godine do 12 časova.

Oglas

Oglas

Za izbor kandidata za radna mesta: 1. stručni saradnik za poslove saobraćaja na neodređeno vreme-1 izvršilac; 2. stručni saradnik za poslove uređivanja građevinskog zemljišta na neodređeno vreme-1 izvršilac

Raspisuje: JP "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci"; Rok: 8 od dana kada objavljivanja u novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“ - 28.01.2015. godine.

Oglas

Javni oglas

za postavljanje pomoćnika predsednika za ekonomski razvoj i strateški marketing opštine pećinci

Raspisuje: Opština Pećinci; Rok: 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Novinama NSZ

OGLAS (28.01.2015)

Oglas

za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Raspisuje: predsednica opštine Pećinci; Datum objave: 16.01.2015. godine; Rok za dostavljanje prijava za učešće na licitaciji: 30.01.2015. do 12.00 časova.

Oglas

Pravila